Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 listopada 2015 r. przyznał nagrodę naukową w dziedzinie demografii: dr Marcinowi Stonawskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za książkę pt. „Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

.